Route Searcher

 Routes Birgenair VA

FlightDepartureArrivalDurationPlane Type
 BGN6KN  LCEN
Ercan International
  LTBA
Atatürk International
  1.5  B738 B739 A320 A321
 BGN4AS  LTAC
Esenboğa International
  LTBA
Atatürk International
  0.75  B738 B739 B772L B773ER B744 A320 A321
 BGN6SZ  LTAF
Adana
  LTBA
Atatürk International
  1.3  B738 B739 A320 A321
 BGN3AB  LTAH
Afyon
  LTBA
Atatürk International
  1  B738 B739 A320 A321
 BGN6AF  LTAI
Antalya International
  LTBA
Atatürk International
  1.3  B738 B739 B772L B773ER B744 A320 A321
 BGN7GS  LTAJ
Gaziantep International
  LTBA
Atatürk International
  1.6  B738 B739 A320 A321
 BGN6IN  LTAK
İskenderun
  LTBA
Atatürk International
  1.6  B738 B739 A320 A321
 BGN2KF  LTAL
Kastamonu
  LTBA
Atatürk International
  0.9  B738 B739 A320 A321
 BGN4KS  LTAN
Konya
  LTBA
Atatürk International
  0.9  B738 B739 A320 A321
 BGN2AS  LTAP
Amasya Merzifon
  LTBA
Atatürk International
  1  B738 B739 A320 A321
 BGN4SN  LTAR
Sivas
  LTBA
Atatürk International
  1.2  B738 B739 A320 A321
 BGN2ZB  LTAS
Zonguldak
  LTBA
Atatürk International
  0.5  B738 B739 A320 A321
 BGN5MZ  LTAT
Malatya Erhaç
  LTBA
Atatürk International
  1.5  B738 B739 A320 A321
 BGN4KZ  LTAU
Kayseri Erkilet
  LTBA
Atatürk International
  1.25  B738 B739 B772L B773ER A320 A321 B744
 BGN2TB  LTAW
Tokat
  LTBA
Atatürk International
  1.25  B738 B739 A320 A321
 BGN2DF  LTAY
Çardak
  LTBA
Atatürk International
  1  B738 B739 A320 A321
 BGN4NL  LTAZ
Nevşehir Kapadokya International
  LTBA
Atatürk International
  1.1  B738 B739 A320 A321
 BGN6KM  LTBA
Atatürk International
  LCEN
Ercan International
  1.5  B738 B739 A320 A321
 BGN4AP  LTBA
Atatürk International
  LTAC
Esenboğa International
  0.75  B739 B738 B772L A320 B773ER B744 A321
 BGN6SY  LTBA
Atatürk International
  LTAF
Adana
  1.3  A321 A320 B739 B738
 BGN3AA  LTBA
Atatürk International
  LTAH
Afyon
  1  A321 B739 B738 A320
 BGN6AE  LTBA
Atatürk International
  LTAI
Antalya International
  1.3  B738 B739 B772L B773ER B744 A320 A321
 BGN7GP  LTBA
Atatürk International
  LTAJ
Gaziantep International
  1.6  B738 B739 A320 A321
 BGN6IM  LTBA
Atatürk International
  LTAK
İskenderun
  1.8  A320 B738 B739 A321
 BGN2KE  LTBA
Atatürk International
  LTAL
Kastamonu
  0.9  B738 B739 A320 A321
 BGN4KP  LTBA
Atatürk International
  LTAN
Konya
  0.9  B738 B739 A320 A321
 BGN2AP  LTBA
Atatürk International
  LTAP
Amasya Merzifon
  1  B738 B739 A320 A321
 BGN4SM  LTBA
Atatürk International
  LTAR
Sivas
  1.2  B738 B739 A320 A321
 BGN2ZA  LTBA
Atatürk International
  LTAS
Zonguldak
  0.5  A321 A320 B739 B738
 BGN5MY  LTBA
Atatürk International
  LTAT
Malatya Erhaç
  1.5  B738 B739 A320 A321
 BGN4KY  LTBA
Atatürk International
  LTAU
Kayseri Erkilet
  1.25  B738 B739 B773ER A320 A321 B772L B744
 BGN2TA  LTBA
Atatürk International
  LTAW
Tokat
  1.25  B738 B739 A320 A321
 BGN2DE  LTBA
Atatürk International
  LTAY
Çardak
  1  B738 B739 A320 A321
 BGN4NK  LTBA
Atatürk International
  LTAZ
Nevşehir Kapadokya International
  1.1  B738 B739 A320 A321
 BGN1CA  LTBA
Atatürk International
  LTBH
Çanakkale
  0.5  B738 A320 B739 A321
 BGN3IM  LTBA
Atatürk International
  LTBJ
Adnan Menderes International
  0.85  B738 B739 B772L B773ER B744 A320 A321
 BGN4GK  LTBA
Atatürk International
  LTBS
Dalaman International
  1  B738 B739 A320 A321
 BGN4EK  LTBA
Atatürk International
  LTBY
Anadolu University
  0.5  B738 A320 B739 A321
 BGN2KP  LTBA
Atatürk International
  LTBZ
Manisa Organize Sanayi
  0.5  B738 A320 B739 A321
 BGN5EK  LTBA
Atatürk International
  LTCA
Elazığ
  1.8  B738 B739 A320 A321
 BGN7DA  LTBA
Atatürk International
  LTCC
Diyarbakir
  2  B738 B739 A320 A321
 BGN5EM  LTBA
Atatürk International
  LTCD
Erzincan
  1.8  B738 B739 A320 A321
 BGN5EY  LTBA
Atatürk International
  LTCE
Erzurum International
  2  B738 B739 A320 A321
 BGN5KE  LTBA
Atatürk International
  LTCF
Kars
  2  B738 B739 A320 A321
 BGN2TE  LTBA
Atatürk International
  LTCG
Trabzon International
  1.3  B738 B739 B772L B773ER B744 A320 A321
 BGN5VA  LTBA
Atatürk International
  LTCI
Van Ferit Melen
  2  B738 B739 A320 A321
 BGN7BP  LTBA
Atatürk International
  LTCJ
Batman
  2  B738 B739 A320 A321
 BGN5MA  LTBA
Atatürk International
  LTCK
Muş
  2  B738 B739 A320 A321
 BGN7SE  LTBA
Atatürk International
  LTCL
Siirt
  2.1  B738 B739 A320 A321
 BGN2SM  LTBA
Atatürk International
  LTCM
Sinop
  1  B738 B739 A320 A321
 BGN6KA  LTBA
Atatürk International
  LTCN
Kahramanmaraş
  1.3  B738 B739 A320 A321
 BGN5AY  LTBA
Atatürk International
  LTCO
Ağrı
  2  B738 B739 A320 A321
 BGN7AP  LTBA
Atatürk International
  LTCP
Adıyaman
  1.8  B738 B739 A320 A321
 BGN7MM  LTBA
Atatürk International
  LTCR
Mardin
  2  B738 B739 A320 A321
 BGN7SP  LTBA
Atatürk International
  LTCS
Şanlıurfa GAP
  1.5  B738 B739 A320 A321
 BGN6HE  LTBA
Atatürk International
  LTDA
Hatay
  1.5  B738 B739 A320 A321
 BGN6IK  LTBA
Atatürk International
  LTFC
Süleyman Demirel International
  1  B738 B739 A320 A321
 BGN1BE  LTBA
Atatürk International
  LTFD
Balıkesir Körfez
  0.8  B738 A320 B739 A321
 BGN3BY  LTBA
Atatürk International
  LTFE
Milas Bodrum International
  1.15  B738 B739 A320 A321
 BGN2SE  LTBA
Atatürk International
  LTFH
Samsun Çarşamba
  1.3  B738 B739 A320 A321
 BGN1CB  LTBH
Çanakkale
  LTBA
Atatürk International
  0.5  B738 B739 A320 A321
 BGN3IN  LTBJ
Adnan Menderes International
  LTBA
Atatürk International
  0.8  B738 B739 B772L B773ER B744 A320 A321
 BGN4GL  LTBS
Dalaman International
  LTBA
Atatürk International
  1  B738 B739 A320 A321
 BGN4EL  LTBY
Anadolu University
  LTBA
Atatürk International
  0.5  B738 B739 A320 A321
 BGN2KS  LTBZ
Manisa Organize Sanayi
  LTBA
Atatürk International
  0.5  B738 B739 A320 A321
 BGN5EL  LTCA
Elazığ
  LTBA
Atatürk International
  1.8  B738 B739 A320 A321
 BGN7DB  LTCC
Diyarbakir
  LTBA
Atatürk International
  2  B738 B739 A320 A321
 BGN5EN  LTCD
Erzincan
  LTBA
Atatürk International
  1.8  B738 B739 A320 A321
 BGN5EZ  LTCE
Erzurum International
  LTBA
Atatürk International
  2  B738 B739 A320 A321
 BGN5KF  LTCF
Kars
  LTBA
Atatürk International
  2  B738 B739 A320 A321
 BGN2TF  LTCG
Trabzon International
  LTBA
Atatürk International
  1.3  B738 B739 B772L B773ER B744 A320 A321
 BGN5VB  LTCI
Van Ferit Melen
  LTBA
Atatürk International
  2  B738 B739 A320 A321
 BGN7BS  LTCJ
Batman
  LTBA
Atatürk International
  2  B738 B739 A320 A321
 BGN5MB  LTCK
Muş
  LTBA
Atatürk International
  2  B738 B739 A320 A321
 BGN7SF  LTCL
Siirt
  LTBA
Atatürk International
  2.1  B738 B739 A320 A321
 BGN2SN  LTCM
Sinop
  LTBA
Atatürk International
  1  B738 B739 A320 A321
 BGN6KB  LTCN
Kahramanmaraş
  LTBA
Atatürk International
  1.3  B738 B739 A320 A321
 BGN5AZ  LTCO
Ağrı
  LTBA
Atatürk International
  2  B738 B739 A320 A321
 BGN7AS  LTCP
Adıyaman
  LTBA
Atatürk International
  1.8  B738 B739 A320 A321
 BGN7MN  LTCR
Mardin
  LTBA
Atatürk International
  2  B738 B739 A320 A321
 BGN7SS  LTCS
Şanlıurfa GAP
  LTBA
Atatürk International
  1.5  B738 B739 A320 A321
 BGN6HF  LTDA
Hatay
  LTBA
Atatürk International
  1.5  B738 B739 A320 A321
 BGN6IL  LTFC
Süleyman Demirel International
  LTBA
Atatürk International
  1  B738 B739 A320 A321
 BGN1BF  LTFD
Balıkesir Körfez
  LTBA
Atatürk International
  0.8  B738 B739 A320 A321
 BGN3BZ  LTFE
Milas Bodrum International
  LTBA
Atatürk International
  1.15  B738 B739 A320 A321
 BGN2SF  LTFH
Samsun Çarşamba
  LTBA
Atatürk International
  1.3  B738 B739 A320 A321
Routes Birgenair VA


Copyright © 2011 - 2017 BirgenAir Virtual Airlines. All rights reserved. Developed by Goktug Unver